سرور فیزیکی اختصاصی سرور فیزیکی اختصاصی

قیمت کارشناسی خدمات سرویس فیزیکی اختصاصی

تعرفه سرور فیزیکی اختصاصی
  DS 1 DS 2 DS 3 DS 4
CPU 1×(4Core)
2GHz
2 CPU(4Core)
2GHz
2 CPU(4Core)
2GHz
2 CPU(4Core)
2GHz
RAM 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Storage 146 GB
(Redundant)
2×146 GB
(Redundant)
3×146 GB
(Redundant)
4×146 GB
(Redundant)
Traffic 300 GB/Month 1000 GB/Month 1500 GB/Month 2000 GB/Month
Routable IP 1 1 1 1
هزینه راه اندازی - ریال 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
هزینه ماهانه - ریال 5.000.000 6.500.000 8.200.000 13.000.000
هزینه های اضافی
CPU هر پردازنده اضافی - ریال 500.000
RAM هر گیگ اضافی - ریال 200.000
Storage هر 146 گیگ اضافی - ریال 1.000.000
Traffic هر 100 گیگ اضافی - ریال 275.000