میزبانی فضا میزبانی فضا

قیمت کارشناسی خدمات Colocation

سرویس Colocation
  بسته 1 بسته 2 بسته 3 بسته 4 بسته 5
فضای رک 1-3 U 4-6 U Quarter Rack
10U
Half Rack
20U
Full Rack
40U
Traffic 300 GB/Month 500 GB/Month 600 GB/Month 800 GB/Month 1000 GB/Month
Routable IP 1 1 1 1 1
Traffic 100 GB/Month 300 GB/Month 600 GB/Month 1000 GB/Month
AMP 5 6 8 12 16
هزینه راه اندازی - ریال 1.500.000 1.500.000 2.000.000 3.500.000 4.500.000
هزینه ماهیانه- ریال 4.200.000 7.650.000 11.900.000 23.250.000 43.950.000