سرور اختصاصی مجازی سرور اختصاصی مجازی

قیمت کارشناسی خدمات سرور اختصاصی مجازی

تعرفه سروراختصاصی مجازی
  VPS 1 VPS 2 VPS 3 VPS 4
CPU تک پردازنده -یک هسته تک پردازنده -یک هسته تک پردازنده -دو هسته تک پردازنده -چهار هسته
RAM 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB
Storage 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB
Traffic 100 GB/Month 300 GB/Month 600 GB/Month 1000 GB/Month
Routable IP 1 1 1 1
هزینه راه اندازی - ریال 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
هزینه ماهیانه - ریال 1.100.000 2.400.000 3.600.000 7.000.000
هزینه های اضافی
CPU هر پردازنده اضافی -ریال 300.000
RAM هر یک گیگ اضافی - ریال 200.000
Storage هر 146 گیگ اضافی - ریال 275.000
Traffic هر 100 گیگ اضافی - ریال 150.000